Obiekt w pełni klimatyzowany!

Facebook

Regulamin

Dyrekcja Pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

Prawa i obowiązki:

 1. Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa Pensjonatu w godzinach 10:00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa Pensjonatu po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 4. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 5. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 6. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Pensjonatowi reakcję.

Odpowiedzialność:

 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 2. Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób zgodnie z cennikiem znajdującym się w Informatorze Pensjonatu w pokoju.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Pensjonatu.
 4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokój Pensjonatu.

Pozostałe informacje:

 1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Pensjonatu powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 3. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Parking przy Pensjonacie jest niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pensjonatu.
 5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony ewentualnymi kosztami interwencji straży.
 6. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Pensjonatu urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza, Gość ponosi opłatę w wysokości 50zł.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób wg cennika znajdującego się w
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.